10 Stadia van Genocide

Door Gregory H. Stanton, President, Genocide Watch

Copyright 1986 Gregory H. Stanton
_________________________________________________________________________________________________

De tien fasen van genocide

Door Dr. Gregory H. Stanton

© 2016 Gregory H. Stanton

Genocide is een proces dat zich ontwikkelt in tien stadia die voorspelbaar zijn, maar niet onverbiddelijk. In elk stadium zijn er preventieve maatregelen die het kunnen stoppen. Het proces is niet lineair. Fasen kunnen gelijktijdig optreden. Logischerwijs moeten latere stadia worden voorafgegaan door eerdere stadia. Maar alle stadia blijven gedurende het gehele proces werkzaam.

➔ 1. CLASSIFICATIE: Alle culturen hebben categorieën om mensen te onderscheiden in “wij en zij” op grond van etniciteit, ras, godsdienst of nationaliteit: Duitser en Jood, Hutu en Tutsi. Bipolaire samenlevingen die geen gemengde categorieën kennen, zoals Rwanda en Burundi, hebben de grootste kans op genocide.

De belangrijkste preventieve maatregel in dit vroege stadium is het ontwikkelen van universalistische instellingen die de etnische of raciale scheidslijnen overstijgen, die actief tolerantie en begrip bevorderen, en die classificaties bevorderen die de scheidslijnen overstijgen. De rooms-katholieke kerk had deze rol in Rwanda kunnen spelen, als zij niet door dezelfde etnische tegenstellingen als de Rwandese samenleving was verscheurd. De bevordering van een gemeenschappelijke taal in landen als Tanzania heeft eveneens een transcendente nationale identiteit bevorderd. Dit zoeken naar een gemeenschappelijke basis is van vitaal belang voor een vroegtijdige preventie van genocide.

➔ 2. SYMBOLISATIE: Wij geven namen of andere symbolen aan de classificaties. Wij noemen mensen “Joden” of “Zigeuners”, of onderscheiden hen door kleuren of kleding; en passen de symbolen toe op leden van groepen. Classificatie en symbolisering zijn universeel menselijk en resulteren niet noodzakelijk in genocide, tenzij zij leiden tot ontmenselijking. In combinatie met haat kunnen symbolen worden opgedrongen aan onwillige leden van paria-groepen: de gele ster voor Joden onder nazi-regime, de blauwe sjaal voor mensen uit de Oostelijke Zone in Rode Khmer Cambodja.

Om symbolisering tegen te gaan, kunnen haatsymbolen wettelijk worden verboden (hakenkruizen in Duitsland), evenals haatdragende taal. Groepssymbolen zoals bendekleding of littekens van stammen kunnen ook worden verboden. Het probleem is dat wettelijke beperkingen zullen falen als ze niet worden ondersteund door een populaire culturele handhaving. Hoewel Hutu en Tutsi in Burundi tot de jaren tachtig verboden woorden waren, kwamen er codewoorden voor in de plaats. Indien breed gedragen, kan het ontkennen van symbolisering echter krachtig zijn, zoals het geval was in Bulgarije, waar de regering weigerde genoeg gele badges te leveren en ten minste tachtig procent van de joden ze niet droeg, waardoor de gele ster zijn betekenis als nazi-symbool voor joden verloor.

➔ 3. DISCRIMINATIE: Een dominante groep gebruikt wetten, gebruiken en politieke macht om de rechten van andere groepen te ontzeggen. De machteloze groep krijgt soms geen volledige burgerrechten, geen stemrecht, of zelfs geen burgerschap. De dominante groep wordt gedreven door een uitsluitingsideologie die minder machtige groepen van hun rechten wil beroven. De ideologie pleit voor monopolisering of uitbreiding van de macht door de dominante groep. Zij legitimeert het slachtofferen van zwakkere groepen. Voorstanders van uitsluitingsideologieën zijn vaak charismatisch, verwoorden het ressentiment van hun volgelingen en trekken zo steun aan van de massa. Voorbeelden hiervan zijn de Neurenberger Wetten van 1935 in Nazi-Duitsland, waarbij Joden het Duitse staatsburgerschap werd ontnomen en hun tewerkstelling bij de overheid en aan universiteiten werd verboden. Het ontzeggen van het staatsburgerschap aan de Rohingya-moslimminderheid in Birma is een actueel voorbeeld.

Preventie van discriminatie betekent volledige politieke emancipatie en staatsburgerschapsrechten voor alle groepen in een samenleving. Discriminatie op grond van nationaliteit, etniciteit, ras of godsdienst moet worden verboden. Individuen moeten het recht hebben om de staat, bedrijven en andere individuen aan te klagen als hun rechten worden geschonden.

➔ 4. DEHUMANIZATIE: De ene groep ontkent de menselijkheid van de andere groep. Leden ervan worden gelijkgesteld met dieren, ongedierte, insecten of ziekten. Dehumanisering overwint de normale menselijke weerzin tegen moord. In dit stadium wordt haatpropaganda in gedrukte media en op haat-radio’s gebruikt om de slachtoffergroep te belasteren. De meerderheidsgroep wordt geleerd de andere groep als minder dan menselijk te beschouwen, en zelfs als vreemd aan hun samenleving. Zij worden geïndoctrineerd om te geloven dat “Wij beter af zijn zonder hen.” De machteloze groep kan zo geanonimiseerd raken dat ze eigenlijk nummers krijgen in plaats van namen, zoals de Joden in de vernietigingskampen. Ze worden gelijkgesteld met vuiligheid, onreinheid en immoraliteit. Haatpraat vult de propaganda van officiële radio, kranten en toespraken.

Om de ontmenselijking tegen te gaan, moet het aanzetten tot genocide niet worden verward met beschermde meningsuiting. Samenlevingen die zich schuldig maken aan genocide ontberen grondwettelijke bescherming voor tegenspraak, en moeten anders worden behandeld dan democratieën. Lokale en internationale leiders moeten het gebruik van haatzaaiende taal veroordelen en cultureel onaanvaardbaar maken. Leiders die aanzetten tot genocide zouden een internationaal reisverbod moeten krijgen en hun buitenlandse financiën zouden moeten worden bevroren. Haatzaaiende radiostations moeten worden gestoord of gesloten, en haatpropaganda moet worden verboden. Haatmisdaden en wreedheden moeten onmiddellijk bestraft worden.

➔ 5. ORGANISATIE: Genocide wordt altijd georganiseerd, meestal door de staat, vaak met behulp van milities om de verantwoordelijkheid van de staat te kunnen ontkennen. (Een voorbeeld is de steun en bewapening van de Janjaweed in Darfur door de Soedanese regering). Soms is de organisatie informeel (Hindoe-manifestaties geleid door lokale RSS-militanten tijdens de Indiase deling) of gedecentraliseerd (jihad-terreurgroepen). Speciale legereenheden of milities worden vaak opgeleid en bewapend. Staten en milities kopen wapens, vaak in strijd met de wapenembargo’s van de VN, om genocide te vergemakkelijken. Staten organiseren geheime politie om mensen die verdacht worden van oppositie tegen politieke leiders te bespioneren, te arresteren, te martelen en te vermoorden. Speciale training wordt gegeven aan moordzuchtige milities en speciale moordeenheden van het leger.

Om dit stadium te bestrijden, moet lidmaatschap van genocidale milities worden verboden. Hun leiders moeten geen visa meer krijgen voor buitenlandse reizen en hun buitenlandse tegoeden moeten worden bevroren. De VN zou wapenembargo’s moeten opleggen aan regeringen en burgers van landen die betrokken zijn bij genocidale moordpartijen, en commissies moeten oprichten om schendingen te onderzoeken, zoals is gedaan in het Rwanda van na de genocide, en nationale rechtssystemen moeten gebruiken om degenen die dergelijke embargo’s schenden te vervolgen.

  1. POLARISATIE: Extremisten drijven de groepen uit elkaar. Haatgroepen zenden polariserende propaganda uit. Motieven om een groep aan te vallen worden via de massamedia geïndoctrineerd. Wetten kunnen intermigratie of sociale interactie verbieden. Extremistisch terrorisme richt zich op gematigden, intimideert en legt het centrum het zwijgen op. Gematigden uit de eigen groep van de daders zijn het best in staat om genocide te stoppen, en worden dus als eersten gearresteerd en gedood. Leiders van doelgroepen zijn de volgende die worden gearresteerd en vermoord. De dominante groep neemt noodwetten of -decreten aan die hen de totale macht over de doelgroep geven. De wetten tasten fundamentele burgerrechten en vrijheden aan. Doelgroepen worden ontwapend, zodat zij zichzelf niet kunnen verdedigen en de dominante groep de volledige controle heeft.

Preventie kan inhouden dat gematigde leiders worden beschermd of dat steun wordt verleend aan mensenrechtengroeperingen. Tegoeden van extremisten kunnen in beslag worden genomen en hun kunnen visa voor internationale reizen worden geweigerd. Staatsgrepen door extremisten moeten worden bestreden met internationale sancties. Tegen ontwapening van oppositiegroepen moet krachtig verzet worden aangetekend. Indien nodig moeten zij gewapend zijn om zichzelf te verdedigen.

➔ 7. VOORBEREIDING: Er worden plannen gemaakt voor genocidale moordpartijen. Leiders van nationale of dadergroepen plannen de “Endlösung” voor de Joodse, Armeense, Tutsi- of andere doelgroepen “kwestie”. Zij gebruiken vaak eufemismen om hun bedoelingen te verhullen, zoals “etnische zuivering”, “zuivering” of “contraterrorisme”. Ze bouwen legers, kopen wapens en trainen hun troepen en milities. Zij indoctrineren de bevolking met angst voor de slachtoffergroep. Leiders beweren vaak dat “als wij hen niet doden, zij ons zullen doden”, waarbij zij genocide vermommen als zelfverdediging. Als er een gewapend conflict of burgeroorlog aan de gang is, worden volkerenmoorden vermomd als oproeroperij. Er is een plotselinge toename van opruiende retoriek en haatpropaganda met het doel angst te zaaien voor de andere groep. Politieke processen zoals vredesakkoorden die de totale dominantie van de genocidale groep bedreigen of komende verkiezingen die hen hun greep op de totale macht kunnen kosten, kunnen in feite genocide uitlokken.

Preventie van voorbereiding kan wapenembargo’s omvatten en commissies om die te handhaven. Het zou vervolging moeten inhouden van uitlokking en samenzwering om genocide te plegen, beide misdaden onder artikel 3 van de Genocide Conventie.

➔ 8. PERSECUTIE: Slachtoffers worden geïdentificeerd en afgezonderd op grond van hun etnische of religieuze identiteit. Er worden dodenlijsten opgesteld. Bij door de staat gesteunde genocide kunnen leden van slachtoffergroepen gedwongen worden identificerende symbolen te dragen. Hun bezittingen worden vaak onteigend. Soms worden zij zelfs afgezonderd in getto’s, gedeporteerd naar concentratiekampen, of opgesloten in een door hongersnood geteisterde regio en uitgehongerd. Opzettelijk worden hun middelen als water of voedsel ontnomen om hen langzaam te vernietigen. Er worden programma’s uitgevoerd om voortplanting te voorkomen door gedwongen sterilisatie of abortussen. Kinderen worden onder dwang bij hun ouders weggehaald. De fundamentele mensenrechten van de slachtoffergroep worden systematisch geschonden door buitengerechtelijke executies, marteling en gedwongen verplaatsing. Genocidale bloedbaden beginnen. Het zijn daden van genocide omdat ze opzettelijk een deel van een groep vernietigen. De daders kijken toe of dergelijke moordpartijen op enige internationale reactie stuiten. Zo niet, dan beseffen zij dat de internationale gemeenschap opnieuw toeschouwers zal zijn en een nieuwe genocide zal toestaan.

In dit stadium moet een genocide-noodtoestand worden afgekondigd. Indien de politieke wil van de grote mogendheden, regionale allianties, de Veiligheidsraad van de V.N. of de Algemene Vergadering van de V.N. kan worden gemobiliseerd, moet een gewapende internationale interventie worden voorbereid, of moet zware bijstand worden verleend aan de slachtoffergroep om zich op haar zelfverdediging voor te bereiden. Humanitaire hulp moet worden georganiseerd door de V.N. en particuliere hulpgroepen voor de onvermijdelijke stroom van vluchtelingen die zal komen.

➔ 9. EXTERMINATIE begint, en gaat snel over in de massamoord die wettelijk “genocide” wordt genoemd. Voor de moordenaars is het “uitroeiing” omdat zij hun slachtoffers niet als volledig menselijk beschouwen. Wanneer het door de staat wordt gesteund, werken de strijdkrachten vaak samen met milities om het moorden uit te voeren. Soms resulteert de genocide in wraakmoorden van groepen tegen elkaar, waardoor de neerwaartse draaikolk-achtige cyclus van bilaterale genocide ontstaat (zoals in Burundi). Daden van genocide tonen aan hoe ontmenselijkt de slachtoffers zijn geworden. Reeds dode lichamen worden in stukken gehakt; verkrachting wordt gebruikt als oorlogsmiddel om de andere groep genetisch te veranderen en uit te roeien. Vernietiging van culturele en religieuze eigendommen wordt aangewend om de groep uit de geschiedenis te bannen. Het tijdperk van de “totale oorlog” begon in de Tweede Wereldoorlog. Bij brandbombardementen werd geen onderscheid gemaakt tussen burgers en niet-strijders. De burgeroorlogen die uitbraken na het einde van de Koude Oorlog hebben ook geen onderscheid gemaakt tussen burgers en strijders. Zij resulteren in wijdverbreide oorlogsmisdaden. Massale verkrachtingen van vrouwen en meisjes zijn een kenmerk geworden van alle moderne genociden. In sommige genociden worden alle mannen in de gevechtsleeftijd vermoord. Bij totale genociden worden alle leden van de doelgroep uitgeroeid.

In dit stadium kan alleen een snel en overweldigend gewapend ingrijpen een einde maken aan de genocide. Er moeten echte veilige gebieden of vluchtcorridors voor vluchtelingen worden ingesteld met zwaarbewapende internationale bescherming. (Een onveilig “veilig” gebied is erger dan helemaal geen.) De permanente hoge paraatheidsbrigade van de V.N., de snellereactiemacht van de EU, of regionale troepen – moeten toestemming krijgen van de Veiligheidsraad van de V.N. om op te treden als de genocide klein is. Voor grotere interventies zou een door de V.N. gemachtigde multilaterale troepenmacht moeten ingrijpen. Als de VN-Veiligheidsraad verlamd is, moeten regionale allianties hoe dan ook optreden op grond van hoofdstuk VIII van het VN-Handvest of moet de Algemene Vergadering van de VN toestemming geven voor een optreden op grond van resolutie GARES. 330 (1950), die 13 keer is gebruikt voor een dergelijke gewapende interventie. Sinds 2005 overstijgt de internationale verantwoordelijkheid om te beschermen de enge belangen van individuele natiestaten. Als sterke naties geen troepen beschikbaar willen stellen om direct in te grijpen, moeten zij zorgen voor luchtbruggen, uitrusting en financiële middelen die regionale staten nodig hebben om in te grijpen.

➔ 10. Ontkenning is de laatste fase die de hele genocide duurt en er altijd op volgt. Het is een van de zekerste indicatoren van verdere genocidale moordpartijen. De daders van genocide graven de massagraven op, verbranden de lichamen, proberen het bewijsmateriaal te verdoezelen en de getuigen te intimideren. Zij ontkennen dat zij misdaden hebben begaan, en geven vaak de slachtoffers de schuld van wat er is gebeurd. Zij blokkeren het onderzoek naar de misdaden en blijven regeren tot zij met geweld uit de macht worden verdreven, waarna zij in ballingschap vluchten. Daar blijven zij ongestraft, zoals Pol Pot of Idi Amin, tenzij zij gevangen worden genomen en een tribunaal wordt opgericht om hen te berechten.

Het beste antwoord op ontkenning is bestraffing door een internationaal tribunaal of nationale rechtbanken. Daar kan het bewijs worden gehoord, en kunnen de daders worden gestraft. Tribunalen zoals het Joegoslavië-, Rwanda- of Sierra Leone-tribunaal, het tribunaal voor de berechting van de Rode Khmer in Cambodja of het Internationaal Strafhof zullen de ergste genocidale moordenaars wellicht niet afschrikken. Maar met de politieke wil om hen te arresteren en te vervolgen, kunnen sommigen voor het gerecht worden gebracht. Waar mogelijk moeten lokale procedures fora bieden voor hoorzittingen over het bewijsmateriaal tegen daders die niet de belangrijkste leiders en planners van een genocide waren, met mogelijkheden voor restitutie en verzoening. De Rwandese gaça-processen zijn hiervan een voorbeeld. Gerechtigheid moet vergezeld gaan van onderwijs op scholen en in de media over de feiten van een genocide, het lijden dat deze heeft veroorzaakt voor de slachtoffers, de beweegredenen van de daders, en de noodzaak van herstel van de rechten van de slachtoffers.

2016 Gregory H. Stanton.

President, Genocide Watch; Research Professor in Genocide Studies and Prevention, School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, Arlington,Virginia 22201 USA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *