Aanhangsel 1: Soorten auditrapporten

Deze bijlage geeft een overzicht van de verschillende soorten auditrapporten en hoe de juiste vorm wordt bepaald.

Auditrapporten

Een auditrapport is gericht tot de lezers van de financiële en niet-financiële informatie van een entiteit. Alle publieke entiteiten zijn verantwoording verschuldigd aan het Parlement voor hun gebruik van publiek geld en hun gebruik van wettelijke bevoegdheden of andere bevoegdheden die hen door het Parlement zijn toegekend.

Niet-standaard controleverklaringen

Een niet-standaard controleverklaring28 is een verklaring die het volgende bevat:

  • een gewijzigde verklaring; en/of
  • een paragraaf “nadruk op aangelegenheid” of een paragraaf “andere aangelegenheid”.

Een gewijzigd oordeel wordt gegeven vanwege:

  • een onjuistheid over de behandeling of vermelding van een aangelegenheid in de financiële en/of niet-financiële informatie; of
  • een beperking in de reikwijdte. Dit kan zich voordoen wanneer de benoemde accountant niet in staat is geweest om voldoende geschikte bewijsstukken te verkrijgen ter ondersteuning van, en dientengevolge niet in staat is om een oordeel te geven over de financiële of niet-financiële informatie of een deel van de financiële of niet-financiële informatie.

Er zijn drie soorten gewijzigde oordelen (die hieronder worden besproken):

  • een “afkeurend” oordeel;
  • een “oordeelsonthouding”; en
  • een “oordeel met voorbehoud”.

De benoemde accountant zal een “emphasis of matter” paragraaf (zie hieronder) of “other matter” paragraaf (zie hieronder) in de controleverklaring opnemen om de aandacht te vestigen op zaken zoals:

  • fundamentele onzekerheden;
  • inbreuken op de wet; of
  • bezorgdheid over de eerlijkheid of financiële voorzichtigheid.

De benoemde auditor moet een “emphasis of matter”-paragraaf of een “other matter”-paragraaf zodanig in de controleverklaring opnemen dat deze niet kan worden verward met een gewijzigde verklaring.

Figuur 30 geeft een overzicht van de beslissingen die een benoemde auditor moet nemen bij het overwegen van de juiste vorm van de controleverklaring.

Adverse opinions

Een adverse opinion is de ernstigste vorm van een niet-standaard controleverklaring.

Een afkeurende verklaring wordt gegeven wanneer de benoemde accountant, na voldoende geschikte controle-informatie te hebben verkregen, tot de conclusie komt dat de onjuistheden, individueel of in het geheel, zowel van materieel belang als ingrijpend zijn voor de financiële en/of niet-financiële informatie.

Verklaring van oordeel

Verklaring van oordeel wordt gegeven indien de benoemde accountant niet in staat is voldoende geschikte controle-informatie te verkrijgen waarop het oordeel kan worden gebaseerd (dat wil zeggen een beperking van de reikwijdte), en de benoemde accountant concludeert dat de mogelijke gevolgen voor de financiële en/of niet-financiële informatie van niet-ontdekte onjuistheden, zo die er zijn, zowel van materieel belang als ingrijpend zouden kunnen zijn.

Een oordeelonthouding wordt ook uitgesproken wanneer, in extreem zeldzame omstandigheden waarbij sprake is van meerdere onzekerheden, de benoemde accountant concludeert dat, ondanks het feit dat hij voldoende geschikte controle-informatie heeft verkregen met betrekking tot elk van de afzonderlijke onzekerheden, het niet mogelijk is om een oordeel te vormen over de financiële overzichten en/of niet-financiële prestatie-informatie vanwege de mogelijke interactie van de onzekerheden en hun mogelijke cumulatieve effect op de financiële en/of niet-financiële informatie.

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat het niet nodig was een verklaring van oordeelonthouding af te geven ten aanzien van de financiële en/of niet-financiële informatie van enige entiteit in de portefeuille van de centrale overheid waarop dit verslag betrekking heeft.

Verklarende verklaringen

Een verklaring met beperking wordt afgegeven wanneer de benoemde accountant, na voldoende geschikte controle-informatie te hebben verkregen, concludeert dat afwijkingen, individueel of in totaal, van materieel belang, maar niet alomvattend, zijn voor de financiële en/of niet-financiële informatie.

Figuur 30 Beslissen over de juiste vorm van de controleverklaring

Noot: Dit stroomschema is gebaseerd op de vereisten van de Nieuw-Zeelandse equivalenten van de International Standards on Auditing Nr. 700: Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements; No. 705: Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report; en No. 706: Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report.

Een oordeel met beperking wordt ook gegeven wanneer de benoemde accountant niet in staat is voldoende geschikte controle-informatie te verkrijgen om het oordeel op te baseren, maar de benoemde accountant concludeert dat de mogelijke gevolgen voor de financiële en/of niet-financiële informatie van niet-geconstateerde onjuistheden, zo die er zijn, van materieel belang zouden kunnen zijn, maar niet wijdverbreid.

Daarnaast wordt een oordeel met beperking gegeven wanneer de benoemde accountant concludeert dat een schending van wettelijke verplichtingen heeft plaatsgevonden en dat de schending van materieel belang is voor het inzicht van de lezer in de financiële en/of niet-financiële informatie. Een voorbeeld hiervan is wanneer een kroonentiteit de voorschriften van de Crown Entities Act 2004 heeft geschonden omdat zij in haar financiële overzichten geen begrote cijfers heeft opgenomen.

“Emphasis of matter”-paragrafen

In bepaalde omstandigheden kan het passend zijn dat de benoemde accountant aanvullende opmerkingen in de controleverklaring opneemt om de aandacht van de lezers te vestigen op een aangelegenheid die, naar het professionele oordeel van de benoemde accountant, van fundamenteel belang is voor hun begrip van de financiële en/of niet-financiële informatie. De aanvullende opmerkingen zullen in de controleverklaring worden opgenomen in een paragraaf “ter benadrukking van een aangelegenheid”, mits de benoemde accountant voldoende geschikte controle-informatie heeft verkregen dat de aangelegenheid niet van materieel belang is in de financiële en/of niet-financiële informatie.

“Andere aangelegenheid”-paragrafen

In bepaalde omstandigheden kan het passend zijn voor de benoemde accountant om een aangelegenheid mee te delen die niet adequaat is gepresenteerd of toegelicht in de financiële en/of niet-financiële informatie omdat, naar het professionele oordeel van de benoemde accountant, de aangelegenheid relevant is voor het begrip van de lezers van de financiële en/of niet-financiële informatie. De aanvullende opmerkingen worden in de controleverklaring opgenomen in een “andere aangelegenheid” of een paragraaf met een soortgelijke titel.

28: Een niet-standaard controleverklaring wordt afgegeven overeenkomstig de voorschriften van de Nieuw-Zeelandse equivalenten van de International Standards on Auditing: No. 700: Vorming van een oordeel en verslaglegging over financiële overzichten; nr. 705: Aanpassingen in het oordeel in de onafhankelijke accountantsverklaring; en nr. 706: Aandachtspuntenparagrafen en andere aangelegenhedenparagrafen in de onafhankelijke accountantsverklaring.

pagina top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *