Discussies over oorlogsdoelen en oorlogsdoelen (Ottomaanse Rijk)

Inleiding

Voor het Ottomaanse Rijk betekende de Eerste Wereldoorlog een kans om te overleven. Het was al lang internationaal zwak en geïsoleerd, en zijn soevereiniteit werd ingeperkt door verdragen en capitulaties die de Europese grootmachten aanzienlijke rechten gaven om zich in zijn binnenlandse aangelegenheden te mengen, en die imperialistische processen van “vreedzame penetratie” vergemakkelijkten. De meest recente nederlaag in de Balkanoorlogen van 1912-1913 had aangetoond dat het land kwetsbaar was voor agressie, zijn militaire prestige aangetast en het spookbeeld opgeroepen van zijn definitieve ontbinding, wat Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland ertoe aanzette overeenkomsten te sluiten waarbij Osmaans Azië werd verdeeld in gebieden van economisch belang, en Rusland een hervormingsprogramma op te leggen aan zes Anatolische provincies waar de Armeense christelijke minderheid was geconcentreerd. Gevreesd werd dat deze afspraken een voorbode waren van de deling. De beslissing van de Osmaanse regering om aan de Eerste Wereldoorlog deel te nemen was dan ook rationeel: neutraliteit zou haar kwetsbaar hebben gemaakt, terwijl oorlogvoeren haar bondgenoten en invloed in het buitenland zou hebben gegeven en haar handen in eigen land vrij zou hebben gemaakt. Uit noodzaak sloot het zich aan bij de Centrale Mogendheden: zij hadden behoefte aan zijn bondgenootschap, de Entente niet.

Oorlogsdoelen

Het Osmaanse Rijk streefde drie brede oorlogsdoelen na: het waarborgen van zijn veiligheid en voortbestaan op de lange termijn; het zich vestigen als een volledig onafhankelijke en soevereine staat; en, als de gelegenheid zich voordeed, het uitbreiden van zijn grondgebied en invloed naar de aangrenzende gebieden van de Balkan, de Kaukasus, Iran, en Noord-Afrika. Overleven en veiligheid moesten worden bereikt door een bondgenootschap met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, dat alleen door de oorlog mogelijk was geworden, maar waarvan de Osmaanse leiders vastbesloten waren dat het de oorlog zou overleven: zoals overeengekomen in 1915, tot 1926. De soevereine onafhankelijkheid werd bevestigd door de eenzijdige opzegging van de capitulaties, de opzegging van de verdragen waarin het recht op inmenging van de Europese mogendheden in interne Osmaanse aangelegenheden was vastgelegd, en economische maatregelen om een islamitische “nationale bourgeoisie” te bevorderen ten koste van buitenlanders en niet-moslimse Osmaanse onderdanen. Impliciet waren al deze maatregelen evenzeer gericht tegen de Duitse en Oostenrijks-Hongaarse bondgenoten van het rijk als tegen de vijanden van de Entente. De Osmaanse leiders erkenden dat zij op de langere termijn Duitse steun en bescherming nodig zouden hebben, maar zij stonden huiverig tegenover de Duitse Weltpolitik en hadden geen belang bij een Mitteleuropa. Het doel was aanvaarding als een onafhankelijke partner; of dit realistisch was, en hoe de zaken zich hadden kunnen ontwikkelen als de Centrale Mogendheden de oorlog hadden gewonnen, blijft een open vraag.

De oorlog bood andere kansen voor de consolidatie van de staat: het meest controversieel was de deportatie in 1915 van het grootste deel van de Armeense bevolking van Anatolië, een episode die werd gekenmerkt door massaal geweld dat beschuldigingen van genocide heeft uitgelokt, en door minder ingrijpende maatregelen tegen de Griekse bevolking van Anatolië. De andere kant van deze medaille was een programma van natievorming, bedoeld om Anatolië te “turkificeren” door er moslimmigranten en vluchtelingen uit de verloren Balkangebieden van het Rijk te vestigen. Dit alles was onder de vooroorlogse omstandigheden niet mogelijk geweest.

De hoop van de Osmaanse regering om haar grondgebied en regionale invloed uit te breiden wordt wel toegeschreven aan de ideologieën van panislamisme en pan-Turanisme, maar bij nadere beschouwing blijkt dat de werkelijke drijfveer de zorg was voor de geopolitieke veiligheid van het rijk op de lange termijn. In de Balkan kwam dit tot uiting in het parool “evenwicht”, waarmee werd bedoeld dat het buurland Bulgarije, dat de nominale bondgenoot van het Osmaanse Rijk werd toen het zich in september 1915 bij de Centrale Mogendheden aansloot, in toom moest worden gehouden. Deze bezorgdheid uitte zich in de eerste plaats in de – uiteindelijk vruchteloze – eis dat Bulgarije West-Thracië aan het Osmaanse Rijk zou afstaan als compensatie voor de grote territoriale winst die het in Servië wilde behalen; in de tweede plaats in de wens Roemenië als regionale macht en tegenwicht tegen Bulgarije te handhaven, zelfs nadat Roemenië zich in augustus 1916 bij de Entente had aangesloten en snel en resoluut was verslagen; en in de derde plaats in de wens een Albanese staat in stand te houden, onder een moslimvorst, maar onder bescherming van Oostenrijk-Hongarije.

Ook in de Kaukasus werd uitbreiding van grondgebied en invloed gezien als een middel om de Osmaanse veiligheid tegen Rusland te vergroten. Vroege plannen in deze richting liepen op niets uit, want in 1915 werden de Osmaanse troepen in de Kaukasus in het defensief gedreven en in 1916 teruggedrongen naar Midden-Anatolië. Pas met de Russische revoluties van 1917, en het besluit van het bolsjewistische regime om een eigen vrede na te streven, kwam de kwestie weer op de agenda. Met het Verdrag van Brest-Litovsk kreeg het Osmaanse Rijk niet alleen al het sinds 1914 aan Rusland verloren grondgebied terug, maar ook drie Transkaukasische provincies die in 1878 verloren waren gegaan. Tegen die tijd werd het echter duidelijk dat Rusland de feitelijke controle over de Kaukasus had verloren aan een quasi-onafhankelijke Transkaukasische republiek, die op haar beurt spoedig zou uiteenvallen in afzonderlijke Georgische, Armeense en Azerbeidzjaanse staten.

Deze ontwikkelingen boden het Ottomaanse Rijk een kans en een bedreiging. De kans was om Rusland zo ver mogelijk van de Osmaanse grenzen te verdrijven en het op afstand te houden door middel van een keten van tussen- of bufferstaten; het zal geen verbazing wekken dat de Osmaanse regering de oprichting van een onafhankelijk Oekraïne volledig steunde. De dreiging was dat de Russische macht in de regio uiteindelijk zou herleven, en dat instabiliteit in de Kaukasus de opkomst van een sterke en vijandige Armeense staat op de oostflank van het rijk zou kunnen bevorderen. Vandaar het besluit om door te gaan tot voorbij de lijn Brest-Litovsk, ondanks de hevige bezwaren van Duitsland, dat zijn eigen ambities in de regio had en er alles aan gelegen was om zijn betrekkingen met Rusland niet in gevaar te brengen. In september 1918 hadden Ottomaanse troepen de Kaspische Zee bij Bakoe bereikt. Het doel was blijkbaar geen algemene annexatie, maar de vestiging van de Osmaanse politieke hegemonie in de regio, die niet alleen de moslimbevolking van Azerbeidzjan en de noordelijke Kaukasus omvatte, maar ook Georgië en Armenië. Er werden zelfs pogingen ondernomen om contacten te leggen over de Kaspische Zee in Russisch Turkistan, maar deze waren nooit meer dan verkennend.

In het oosten streefde de Osmaanse regering ernaar haar politieke invloed uit te breiden tot Iran en Afghanistan. Zelfs voor de oorlog vormde Iran al een bedreiging voor de Osmaanse veiligheid, met een zwakke centrale regering, Russische troepen die een groot deel van het noorden van het land bezetten, en een sterke Britse invloed in het zuiden. Men hoopte de Iraanse regering tot een bondgenootschap te bewegen, of een volksopstand te stimuleren die hetzelfde resultaat zou opleveren. Op langere termijn zouden Iran en Afghanistan, bevrijd van de Russische en Britse invloed, in een permanente alliantie met het Ottomaanse Rijk kunnen worden verbonden, terwijl de Ottomaanse regering de verantwoordelijkheid voor de hervorming van het Iraanse bestuur en leger op zich zou nemen. Geconfronteerd met Russische en Britse troepen op Irans grondgebied bleef de Iraanse regering neutraal, kwam er geen volksopstand, en hoewel in 1916 Ottomaanse troepen vanuit Bagdad oostwaarts tot Hamadan doordrongen, brachten zij geen fundamentele verandering in de situatie van Iran teweeg, en werden zij abrupt teruggetrokken nadat Bagdad in maart 1917 in Britse handen was gevallen. Een jaar later erkende het bolsjewistische Rusland de onafhankelijkheid van Iran en trokken de Russische troepen zich terug uit het land, maar deze winst werd tenietgedaan door de groeiende Britse penetratie vanuit het zuiden.

De Osmaanse ambities in Noord-Afrika waren gericht op het terugwinnen van de provincies Egypte, die sinds 1882 door de Britten waren bezet, en Tripolitanië, dat sinds 1912 door de Italianen was bezet. Beide provincies lagen buiten het effectieve bereik van de Ottomaanse strijdkrachten. De aanvankelijke hoop dat het verschijnen van een kleine Ottomaanse expeditietroep aan het Suezkanaal een volksopstand in Egypte zou ontketenen, werd al snel de bodem ingeslagen. Hoewel er officieren werden gestuurd om de plaatselijke opstandelingen in Tripolitanië tegen de Italianen te helpen, leverden hun activiteiten daar niet meer op dan een kleine afleidingsmanoeuvre. Er bleef slechts de vage hoop dat de twee provincies op een toekomstige vredesconferentie zouden worden heroverd.

Militaire strategie

De Osmaanse militaire strategie ging ervan uit dat de oorlog in Europa zou worden gewonnen of verloren, en dat de voornaamste taak van de Osmaanse strijdkrachten was hun Duitse en Oostenrijks-Hongaarse bondgenoten te helpen bij het behalen van een beslissende overwinning op dat toneel. Pas in 1918, toen de Osmaanse strijdkrachten tegen de Duitse wil in naar de Kaukasus oprukten, werd deze fundamentele strategische veronderstelling gewijzigd. De Ottomaanse strijdkrachten konden hun bondgenoten op drie manieren helpen: ze konden rechtstreeks in Europa interveniëren; ze konden Britse, Franse en Russische strijdkrachten naar zich toe trekken en die zo van het Europese toneel afleiden; en ze konden proberen moslimopstanden tegen de Entente-mogendheden in de Kaukasus, Iran, India en Noord-Afrika aan te wakkeren, opnieuw om vijandelijke strijdkrachten van Europa af te leiden. Alle drie de strategieën werden uitgeprobeerd.

Tot eind 1915, toen Bulgarije zich bij de Centrale Mogendheden aansloot, bleef directe Ottomaanse interventie in Europa onuitvoerbaar. In 1916 werden in totaal zeven Osmaanse divisies naar het Galicische, Macedonische en Roemeense front gezonden om hun bondgenoten te versterken waar die het zwakst waren. De afleidingsstrategie bleek doeltreffender: vijandelijke troepen in Egypte en de Kaukasus werden vastgezet en vooral werden grote Britse troepen teruggetrokken in de Dardanellen-campagne en de daaropvolgende campagnes in Mesopotamië en Syrië. De revolutionaire strategie, die werd ingeluid met een oproep aan moslims over de hele wereld om de Osmaanse kalief te helpen in een heilige oorlog tegen de Entente, bleek het minst succesvol: kleinschalige subversieve en ongeregelde operaties werden gelanceerd in een strook van gebieden die zich uitstrekte van Frans Noord-Afrika via Tripolitanië, de Kaukasus en Iran tot aan de grenzen van Brits India, maar zij slaagden er niet in opstanden van betekenis uit te lokken of vijandelijke troepen van enige omvang af te leiden of vast te zetten. Het belangrijkste strategische wapenfeit van het Osmaanse Rijk was waarschijnlijk de sluiting van de Straat van Osma, waardoor de bevoorrading en andere steun van de bondgenoten van de Entente aan Rusland werd belemmerd, en waardoor een belangrijke, zij het onkwantificeerbare bijdrage werd geleverd aan het uiteindelijke vertrek van Rusland uit de oorlog.

Conclusie: De kwestie van de vrede

Van het begin tot het einde was de Osmaanse regering ervan uitgegaan dat zelfs in het geval van een overwinning over vrede zou worden onderhandeld en niet gedicteerd, en dat Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk als grootmachten zouden blijven bestaan. Vandaar de zorg ervoor te zorgen dat de alliantie met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije de oorlog zou overleven. Vandaar ook haar streven om Duitsland en Oostenrijk-Hongarije ertoe te bewegen in te stemmen met de opzegging van de capitulaties en andere beperkende verdragen vóór een eventuele vredesconferentie, en om de verzekering te krijgen dat haar bondgenoten geen vredesvoorstellen in overweging zouden nemen die de soevereine onafhankelijkheid en territoriale integriteit van het Ottomaanse Rijk in gevaar zouden brengen. Deze bezorgdheid werd nog versterkt door de aanzienlijke verliezen aan grondgebied die de Osmaanse strijdkrachten tijdens de veldtochten van 1916 en 1917 in Anatolië en de Vruchtbare Halve Maan hadden geleden. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije van hun kant werden regelmatig verontrust door geruchten dat de Osmaanse regering zou streven naar een afzonderlijke vrede met de Entente; deze angsten waren echter overdreven. Weliswaar hebben de Britten in 1917 en 1918 bij het Osmaanse Rijk voelsprieten uitgezet, zoals zij ook bij Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije voelsprieten hebben uitgezet. Het valt te betwijfelen of de Osmaanse leiders deze contacten serieus hebben genomen, niet in de laatste plaats omdat de voorwaarden die de Britten bereid waren te bieden, namelijk de daadwerkelijke overgave van Arabië, de Vruchtbare Halve Maan en Armenië, van dien aard waren dat alleen een verslagen mogendheid dit had kunnen overwegen. De contacten bereikten nooit het stadium van onderhandeling en liepen uiteindelijk dood. De Osmaanse regering bleef bij haar standpunt dat de oorlog in Europa zou worden gewonnen of verloren en stond haar bondgenoten bij tot de uitwijking van Bulgarije haar dwong een wapenstilstand te sluiten, kort voordat Oostenrijk-Hongarije zich oploste en Duitsland zelf een einde aan de vijandelijkheden wilde maken.

Feroze Yasamee, Universiteit van Manchester

Sectie-redacteuren: Melanie Schulze-Tanielian; Yiğit Akin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *